Voorwaarden

Deze Cookie Policy is van toepassing op de website 'www.2bprinted.be' ("de Website").

Met het gebruik van de website, gaat u akkoord met deze Cookie Policy, van toepassing wanneer u deze website bezoekt met elk soort toestel.

Elke verandering aan dit beleid zal hier gepubliceerd worden. We behouden het recht om deze Cookie Policy af en toe aan te passen. Deze aanpassingen zijn van toepassing zodra ze hier gepubliceerd zijn. Indien u de website verder blijft gebruiken, gaat u akkoord met alle dergelijke veranderingen.

Ons gebruik van cookies

We gebruiken enkel cookies voor uw winkelwagen en bestelgegevens. Dit is om uw te herkennen bij het plaatsen van een bestelling. Wij gebruiken GEEN cookies voor tracking of enige andere manier van adverteren.
Onze website maakt wel gebruik van Google Analytics. Mogelijk worden daarbij cookies op uw systeem opgeslagen en/of geraadpleegd. Indien u die cookies blokkeert, zou dit normaal geen gevolgen mogen geven op de inhoud van de informatie op deze website.
Indien u de WEBSHOP wenst te gebruiken, MOET uw browser cookies toestaan. Klik hier voor meer informatie over de Cookie Policy van Google Analytics.

Deze links leggen uit hoe u de instellingen voor cookies kunt aanpassen via uw browser:

Nadat u uw bestelling(en) heeft voltooid, mag u onze cookies verwijderen, indien ze nog bestaan. De opgeslagen gegevens worden niet gebruikt voor eventuele toekomstige bestelling(en).

De gegevens verzameld via deze website zijn bestemd voor intern gebruik door Jary's Digital Printing/2bPrinted. Deze gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Onze online gegevens worden bewaard op servers in een beveiligd en bewaakt datacenter. Deze gegevens worden uitgewisseld met een beveiligde verbinding (SSL). Onze systemen zijn beveiligd tegen virussen en andere malware. 

U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (meer info).

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Web: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoewel Jary's Digital Printing / 2Bprinted zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (2bprinted.be) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.

Jary's Digital Printing / 2Bprinted kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.

In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Jary's Digital Printing / 2Bprinted zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren.

Jary's Digital Printing / 2Bprinted behoudt zich het recht om een bestelling met dubieuze betaling te weigeren, of te informeren naar identiteitsgegevens, voordat een bestelling verstuurd wordt. Frauduleuze betalingen, of pogingen om een frauduleuze bestelling te doen, zullen aan de gemachtigde authoriteiten worden doorgegeven.

Als particuliere consument, heeft u het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de verkoopovereenkomst te herroepen.

De termijn gedurende welke het herroepingsrecht bestaat, vangt aan op het moment dat u onze producten ontvangt (datum aangegeven door koerier of per reguliere post: 3 werkdagen na versturing).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Jary\'s Digital Printing, Guido Gezellestraat 5, 2630 Aartselaar; e-mail: printing@jarys.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de verkoopovereenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.  U kunt dit formulier ook hier downloaden.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van 14 dagen verstuurt.

U draagt de rechtstreekse kosten voor terugzending van de goederen. De rechtstreekse kosten voor terugzending van dié goederen, die vanwege hun hoedanigheid niet normaal met de post aan ons teruggezonden kunnen worden (per koerier te versturen goederen), worden voor elk van deze goederen geschat op maximaal circa 30 euro.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Ook artikelen die hygiënisch verpakt zijn en waarvan deze verpakking geopend is, vallen niet onder dit herroepingsrecht. Enkel in de originele, ongeopende verpakking accepteren wij teruggestuurde producten. Het product moet ongebruikt zijn.

In onze webshop staat bij elk artikel dat uitgesloten is van herroepingsrecht, dit telkens duidelijk vermeld.

Algemene aanwijzingen

Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking.

Indien mogelijk, goederen gefrankeerd retourneren.

Deze algemene aanwijzingen zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT
REPRODUCTIE VAN DOCUMENTEN.
Art. 1. De door Jary’s Digital Printing BVBA uitgevoerde werken en leveringen geschieden uitsluitend overeenkomstig
de hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden met betrekking tot reproductie van documenten.
Onder documenten worden tevens verstaan alle soorten materiaal van de klant, alsook digitale gegevens en media van
welk soort ook.
Art. 2. Elke bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Jary’s Digital Printing
BVBA behoudt zich echter het recht een bestelling te weigeren zonder enige vorm van verantwoording. Het vermelden
van leveringstermijnen houdt geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van een schadevergoeding
of tot de ontbinding van de overeenkomst leiden. Jary’s Digital Printing BVBA behoudt zich het recht de
prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeen-komst wijzigingen voordoen in de prijs van
de energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestand-delen van de kostprijs.
Art. 3. Alle facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar op 30 dagen einde maand. De in ontvangst
te nemen goederen dienen ter plaatse worden nagezien door de klant. Klachten na levering of ontvangst zullen niet
meer worden aanvaard. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige schriftelijke
aanmaning, een intrest aangerekend worden van 1% per maand. Tevens zal bij niet betaling op de vervaldag van
rechtswege en zonder in gebrekestelling een contractuele schadevergoeding voor de invordering ervan aangerekend
worden van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 40 euro.
Art. 4. De aansprakelijkheid inzake de aan Jary’s Digital Printing BVBA toevertrouwde documenten is beperkt tot de originele
documenten, met uitsluiting van om het even welke andere schade, en is tevens beperkt tot een maximaal bedrag van
10 euro. Jary’s Digital Printing BVBA neemt geen enkel verantwoordelijkheid op inzake delicate originelen, documenten
in slechte staat of digitale gegevens.
Art. 5. Jary’s Digital Printing BVBA behoudt zich het recht voor de documenten of materiële bescheiden, welke het onderwerp
van reproductiewerk hebben uitgemaakt, te behouden tot de volledige betaling van de factuur zowel de hoofdsom,
intresten en kosten.
Art. 6. Vanaf de beschikbaarheid van het reproductiewerk vallen de risico’s en kosten ten laste van de klant alsook tijdens de
levering.
Art. 7. De klant verklaart uitdrukkelijk dat al het reproductiewerk dat aan Jary’s Digital Printing BVBA wordt overhandigd, niet
is onderworpen aan één of ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht, merken of design, patentwerken of om het
even welk ander recht. De klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe Jary’s Digital Printing BVBA te ontslaan van iedere
verantwoordelijkheid in deze en haar bij gebeurlijke inbreuk schadeloos te stellen voor alle gevolgen. Tevens behoudt
Jary’s Digital Printing BVBA zich het recht voor een werk te weigeren indien in strijd met enige wetsbepaling. In dat geval
zullen de reeds gedeeltelijk uitgevoerde werken door de klant dienen te worden vergoed.
Art. 8. Jary’s Digital Printing BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige bedrijfsstoornis en/of onvoorziene
gebeurtenis waardoor de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt. Zij heeft het recht
de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte op te schorten of te onthouden, zonder dat de klant enige schadevergoeding
kan eisen.
Art. 9. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen en meer bepaald de Vrederechter van
het 7de kanton te Antwerpen voor geschillen die onder de algemene bevoegdheid van de Vrederechter vallen.
Art. 10. Geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat zij geheel zijn betaald.
Art. 11. In geval van betwisting tussen de Nederlandstalige en anderstalige algemene
verkoopsvoorwaarden, heeft de Nederlandstalige voorrang.

Adres

Oudestraat 119 A
2630 Aartselaar
België

Contacten

E-mail
Telefoon +32 (0)3 870 63 93

Topproducten